Mögel ger dålig lukt

 

Många som upplevt mögel vet att det vanligen uppstår en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är dessutom en lukt som man ständigt kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att distribuera möglet, men de kan dessutom framkalla bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är vad som orsakar den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka då man undersöker om man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar och inredning och det är stundvis tillsynes omöjligt att bli av med den. Det trots att man har lyckats tillintetgöra möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge ifall man inte gör något åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver ofta att man tvättar dem åtskilliga gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare samt vindar. Eftersom fukten är väsentlig för möglets existens är det angeläget att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och även dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det stundtals viktigt att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning samt förbättring av ventilationen.

 

Vad gäller sanering så finns det en del annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är givetvis upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det befinner sig.

Om möglet är väl synligt, till exempel i badrum, över kakel alternativt andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och därefter torka av med mycket med ättika. Man kan även använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är svårt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra tips. Fogging är att man värmer upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det förångas, vilket sker i en speciell maskin. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga platser.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och ersätta det. Det är dock dyrt och mödosamt, men det enda sättet som medför så att man blir helt av med mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man använda sig av foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så sätt slår sönder molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid korrekt behandling är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre innan någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp.